Algemene voorwaarden

Vodem is de werknaam van Keyvisit B.V. Waar staat Vodem kan gelezen worden Keyvisit BV en vice versa. Vodem.nl is een website die woningverkopers en woningzoekers met elkaar in contact brengt. Het hoofdkantoor van Vodem bevindt zich in Nijmegen aan de Meester Franckenstraat 27, 6522 AC Nijmegen en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62381679.

Algemeen
Op het gebruik van de Vodem website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Vodem publiceert op de Vodem websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Vodem.

Vodem behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Vodem website. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Vodem, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Toepasbaarheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Vodem tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten
U dient zich als gebruiker van de Vodem website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Vodem en/of derden;

  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vodem, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Vodem u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Vodem, waarbij de website binnen de kaders van Vodem verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@vodem.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Vodem zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen. 

Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Vodem geeft u Vodem toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Vodem. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Vodem gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Vodem stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen. Op verzoek van de oorspronkelijke plaatser worden online gebruikte materialen verwijderd.

Vodem heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Vodem een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Kosten en gebruik
Vodem ondersteund particulieren bij de koop of verkoop van hun woning. Hiervoor brengt Vodem bij particulieren geen kosten in rekening. Aan zakelijke gebruikers brengen wij een beperkte maandelijkse fee in rekening. Vodem heeft het recht om de geplaatste woningen te verwijderen van zakelijke gebruikers die niet bereid zijn deze fee te betalen. Wij gaan uit van zakelijk gebruik wanneer een accounthouder meer dan 2 woningen aanbiedt. Tevens heeft Vodem het recht om woningen te verwijderen die door een makelaar in de verkoop zijn genomen. Ongeacht of deze door een particuliere gebruiker zijn geplaatst.    

Privacy
In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Vodem de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Vodem gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de website van Vodem en niet op andere websites waarvoor op de Vodem websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Vodem is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Vodem zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Vodem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Vodem is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Vodem websites worden aangeboden.

Vodem is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vodem.

Vodem garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Vodem garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Vodem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende partij). Vodem is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Vodem.

U vrijwaart Vodem tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van

  • het gebruik van informatie op een of meerdere Vodem websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Vodem websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Datum: 16-07-2017